Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de DDA-Voorwaarden. DDA is de Dutch Digital Agencies, de branchevereniging en kennisorganisatie van internetbureaus in Nederland waarvan Essense lid is.

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze Voorwaarden worden onder deze begrippen, zowel in enkelvoud als meervoud, verstaan:

Dienst: De door Essense krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten:

Essense: Essense Service Design B.V., KvK nummer 62195158; 

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor Dienstverlening van Essense; 

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; 

Opdrachtgever: De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Essense; 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Essense en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst; 

Partijen: Essense en Opdrachtgever; en Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2 Algemeen 

2.1  De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Essense, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen Essense en Opdrachtgever, dan wel zijn rechtsopvolger. 

2.2  Afwijkingen van de Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Essense en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. 

2.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4  Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Essense en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 

2.5  Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

2.6  Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het algemene gedeelte van deze Voorwaarden en de specifieke bepalingen voor de Diensten zoals training en consultancy hebben de specifieke bepalingen voorrang. 

2.7 In geval van een geschil over de uitleg of interpretatie is de Nederlandse versie van deze Voorwaarden leidend.

2.8  Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst 

3.1  Offertes en andere aanbiedingen van Essense zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door Essense schriftelijk anders is aangegeven. 

3.2  Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 

3.3  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Essense verstrekte gegevens waarop Essense zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Essense het recht om de aanbieding te wijzigen. 

3.4  Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Essense.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst en levering 

4.1  Essense zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Essense en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Essense uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen. 

4.2  Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 

4.3  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Essense gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.4  Essense is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Essense en zal Essense hiervan melding maken aan Opdrachtgever. 

4.5  Essense is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. 

4.6  Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Essense de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

Artikel 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden 

5.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

5.2  Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Essense de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. 

5.3  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Essense de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen. 

5.4  Essense heeft het recht Diensten die zich nog onder Essense bevinden onder zich te houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Essense nog onder zich houdt. 

5.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Essense niet tot het verrichten van een gedeelte van de Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

5.6  Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op. 

5.7  Essense is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen. 

5.8 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Essense. 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk 

6.1  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding beïnvloedt, zal Essense dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. 

6.2  Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Essense extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.3  Essense is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding. 

6.4  Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Essense Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken. 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever 

7.1  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Essense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Essense in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Essense worden verstrekt en zal alle door Essense verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Essense alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. 

7.2  Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Essense worden verstrekt, heeft Essense het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.3  Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Essense gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Essense. Het is Opdrachtgever zonder toestemming van Essense verboden om deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken. 

7.4 Indien een overeengekomen planning niet wordt gehaald als gevolg van een doen of nalaten van Opdrachtgever dan is Essense gerechtigd om de uit de vertraging voortvloeiende kosten, zoals maar niet beperkt tot gereserveerde en/of extra manuren, in rekening te brengen. Essense zal een onderbouwing van deze kosten aan Opdrachtgever verstrekken.

Artikel 8 (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan 

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid. 

8.2  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen. 

8.3  Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van liquidatie, faillissement of (aanvrage van) surséance van betaling van de andere Partij. 

8.4  Essense is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Opdrachtgever wijzigt. 

8.5  Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is. 

8.6  In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Essense reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Essense ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Essense vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Essense ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

8.7  In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken. 

8.8  Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. 

Artikel 9 IE-Rechten 

9.1  Behoudens het hierna bepaalde of voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, zullen Diensten, prestaties en werkproducten in materiële vorm (“Deliverable”) – onder opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen door Essense – eigendom worden van Opdrachtgever en met inachtneming van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst door Opdrachtgever gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd. Alle (bron)bestanden en uitwerkingen die ten grondslag liggen aan de (totstandkoming) van de Deliverable blijven eigendom van Essense en zullen niet worden overgedragen aan de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.3  Essense doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet. 

9.4  In en op alle alle technieken, principes en formats en in alle bedrijfseigen materialen, software, programma’s, macro’s, algoritmen, modules, methodologieën en alle andere door de Essense gebruikte of gecreëerde zaken voor het opstellen van een voorstel of het uitvoeren van de Diensten (“Essense Technologie”) of Diensten die van algemene aard zijn of anderszins niet exclusief voor de Opdrachtgever zijn geproduceerd (“Bestaande of Algemene IE-rechten”) te allen tijde de exclusieve eigendom van Essense blijven en verkrijgt Opdrachtgever geen enkel recht, behoudens het uitdrukkelijk in het volgende lid verleende gebruiksrecht. 

9.5  Behoudens voor zover een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing is, verleent Essense hierbij aan Opdrachtgever – onder de opschortende voorwaarde van ontvangst van volledige betaling van haar facturen – een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van Essense Technologie en Algemene of Bestaande IE-rechten vervat in of benodigd voor het gebruik van de Deliverables uitsluitend voor het doel waarvoor de Deliverables zijn geleverd, een en ander met inachtneming van de overige bepalingen in de Overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de vergoeding voor dit gebruiksrecht geacht te zijn begrepen in de vergoeding voor de Diensten. 

9.6  Essense gaat niet akkoord met bepalingen die uitgelegd kunnen worden als een verbod op of een beperking van haar recht om (i) volledig naar eigen inzicht ontwerp-, advies- of overige diensten van welke soort of aard dan ook te leveren aan welke andere natuurlijke of rechtspersonen dan ook, dan wel om (ii) materiaal voor zichzelf of voor derden te ontwikkelen dat concurrerend of vergelijkbaar is met Deliverables ontwikkeld in verband met de Overeenkomst, ongeacht de gelijkenis daarvan met die Deliverables, zulks onverminderd haar geheimhoudingsverplichtingen voortvloeiend uit artikel 11 van de Voorwaarden. 

9.7  Alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op het materiaal en de gegevens die door Opdrachtgever aan Essense worden verstrekt voor het uitvoeren van de Diensten blijven eigendom van Opdrachtgever. 

9.8  Essense vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door Essense zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Essense onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Essense. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Essense verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 

9.9  De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met: 

(i)  door Opdrachtgever aan Essense ter beschikking gestelde materialen; en/of 

(ii)  wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. 

9.10  Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Essense zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken 

op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van Essense een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Essense zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien Essense naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal Essense het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Essense wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten. 

Artikel 10 Privacy 

10.1 Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Essense Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Essense als “verwerker” in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt. 

10.2 Opdrachtgever en Essense gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van Persoonsgegevens door Essense geregeld wordt in overeenstemming met relevante regelgeving. 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid 

11.1  Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden. 

11.2  Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. 

11.3  De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie: 

i)  reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; 

ii)  reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; 

iii)  publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; 

iv)  op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; 

v)  op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de 

verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; 

vi)  openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij. 

11.4  Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1  De aansprakelijkheid van Essense wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van Essense wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden. 

12.2  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

i)  redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Essense aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden; 

ii)  redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst; 

iii)  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst. 

12.3  Iedere aansprakelijkheid van Essense voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 

12.4  De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Essense of diens leidinggevenden (“eigen handelen”). 

12.5  De aansprakelijkheid van Essense wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Essense onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Essense ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Essense in staat is adequaat te reageren. 

12.6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Essense meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Essense vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

12.7  Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Essense accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart Essense voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht 

13.1  Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht. 

13.2  Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, pandemie, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. 

13.3  Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding. 

13.4 Indien Essense ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen 

14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat. 

Artikel 15 Schikking en bemiddeling 

15.1 Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het
geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe
gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1  Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

16.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

16.3  Enige geschillen die tussen Essense en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze 

Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam. 

Aanvullende voorwaarden voor trainingen en coaching modules via Essense Academy

Artikel 17 Aanmelding, facturatie en betaling

17.1 Aanmelding voor een training of coaching sessie geschiedt schriftelijk via de website of per e-mail. Een schriftelijke aanmelding geldt als een onherroepelijk aanmelding.

17.2 Betaling van het deelnamegeld geschiedt onmiddellijk per aanmelding of zoveel later als overeengekomen, maar immer voorafgaand aan de datum van de training / coaching.

17.3  In geval van annulering of afzegging binnen vier (4) weken voor aanvang van de training of coaching sessie of een no show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Wel is het mogelijk om zonder bijkomende kosten een vervanger van hetzelfde bedrijf of instelling te laten deelnemen op diezelfde dag. Tevens is het mogelijk om het betaalde bedrag in de komende 12 maanden als “krediet” te gebruiken voor een toekomstige training of coaching sessie onder de voorwaarde dat Essense gerechtigd is om administratiekosten in rekening te brengen voor bijv. zaalhuur, cursusmateriaal etc. Na 12 maanden vervalt de “kredietfaciliteit”, er vindt in dat geval geen teruggave van het  plaats van het deelnamegeld noch van de eventuele administratiekosten.

Artikel 18 Wijzigingen en annulering door Essense

18.1 Wij behouden ons het recht voor om programma-onderdelen en/of docenten te wijzigen of een training / coaching sessie te annuleren. Informatie over een annulering wordt per email gedeeld. In geval van een annulering kan je kiezen voor (a) het volgen van de training/coaching op een andere datum indien beschikbaar, (b) terugbetaling van het betaalde deelnamegeld, dan wel (c) het betaalde deelnamegeld gebruiken als “kredietfaciliteit” voor een toekomstig training /coaching.

18.2 Essense is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in verband met afgelasten of wijzigen van  een training /coaching sessie.

Artikel 19 Gebruik (cursus)materiaal en opnames

19.1 Door Essense ter beschikking gesteld (cursus)materiaal mag niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgegeven, behoudens zoals in het materiaal is vermeld. Het is evenmin toegestaan om audio en/of video opnamen te maken.

Artikel 20 Persoonsgegevens

20.1 Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden zoals het registreren van de training/coaching, het versturen van facturen of nieuwsbrieven en je op de hoogte houden van (toekomstige) diensten gelieerd aan Essense. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor hun commerciële doeleinden. Ons volledige privacybeleid vind je hier https://essense.eu/privacy-statement/

Aanvullende voorwaarden voor Consultancy

Artikel 21 Consultancy

Consultancy betreft het afnemen van Diensten op het gebied van consultancy, ofwel het inhuren van professionals op uurbasis met een inspanningsverplichting, hierna te noemen “ Consultancy”.

Artikel 22 Uitvoering

22.1 De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de Consultancy opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Essense en Opdrachtgever. Essense behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere, gelijk gekwalificeerde, professional.

22.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Essense de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Overeenkomst zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van Essense niet toegestaan.

Artikel 23 Veiligheid en aansprakelijkheid

23.1 Voor zover de werkzaamheden door de professional worden uitgevoerd bij de Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorg dragen voor een adequate en veilige werkplek. Opdrachtgever zal de professional(s) tevens informeren over eventuele lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

23.2 Opdrachtgever vrijwaart Essense tegen eventuele aanspraken van een professional op grond van 7:658BW dan wel enige andere rechtsgrond zover de aanspraken zien op de werkomstandigheden bij de Opdrachtgever.

Artikel 24 Honorarium

24.1 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. 

24.2 Het honorarium is exclusief BTW, reis- en onkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

24.3 In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is Essense gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen. 

24.4 Essense is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie). 

24.5. Een aanpassing van het honorarium wordt door Essense zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt. 

24.6 Essense is verantwoordelijk voor de inhouding van afdrachten premies werknemersverzekeringen en loonheffing voor de professional.